GLOBÁL HUNGARY Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft.

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.                                                e-mail: globalhungary@globalhungary.hu

Tel.: +36 (1) 790 5824, +36 (20) 931 3122                                                                              www.globalhungary.hu

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2020. május hó 1. napjától érvényes változat

 1. Általános rendelkezések

1.1. Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Megbízóra és a Megbízottra (GLOBÁL HUNGARY Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely/postai cím: 7634 Pécs, Bálicsi út 10. 3. ép.; Pécsi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában Cg. 02-09-066608, adószám:11893420-2-02, tel.: +36-72/222-404; e-mail: globalhungary@globalhungary.hu; képviseli Szilvási Harri Krisztián ügyvezető önállóan) (a továbbiakban együttesen: Felek) terjed ki, szabályozva azok jogait és kötelezettségeit.

1.2. A jelen ÁSZF a Felek között kelt ingatlanközvetítői szerződés elengedhetetlen mellékletét képezi. Amennyiben az egyedileg megkötött eseti – Nem kizárólagos, Félkizárólagos, vagy Kiemelt egyedi – ingatlanközvetítői szerződés és az ÁSZF rendelkezései között eltérés van, úgy a Felek az egyedileg megkötött eseti ingatlanközvetítői szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak. A Felek között megállapodását teljességében jelen ÁSZF és Felek közt kelt egyedileg megkötött eseti ingatlanközvetítői szerződés rendezi. A Felek a szerződés tartalmi köréből kifejezetten kizárják a köztük végbement esetleges korábbi egyeztetéseket, levelezéseket, szokásokat, valamint az üzletági szokásokat.

1.3. Az eseti ingatlanközvetítői szerződés – és ezzel együtt jelen ÁSZF a Felek vonatkozásában – akkor lép hatályba, amikor azt valamennyi szerződő Fél aláírta. Ilyen esetben az ingatlanközvetítői szerződés a harmadik személy általi jóváhagyás megadásának időpontjától kezdődő hatállyal jön létre.

1.4. Megbízó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan sikeres közvetítése esetén a teljes vételár után fizeti meg a Megbízási díjat az ingatlanban lévő tulajdoni hányadától, arányától, részétől függetlenül. Megbízó a megbízás megadásakor, azaz egyedileg megkötött eseti ingatlanközvetítői szerződés aláírásakor az ingatlan valamennyi tulajdonosát képviseli, valamennyi tulajdonos nevében eljár.

1.5. Megbízó valamennyi szerződésére alkalmazni kell a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályait.

 1. Szerződés tárgya

2.1. Az ingatlanközvetítésre irányuló szerződés alapján a Megbízott ingatlanközvetítőként közreműködik a Megbízó által megjelölt ingatlan értékesítése, vagy más jogcímen történő hasznosítása, illetve vevői megbízás esetén eladó/kiadó ingatlanok felkutatása érdekében a Megbízó által megjelölt ár és egyéb – a megbízási szerződésben rögzített – lényeges feltételeknek és kikötéseknek megfelelően.

2.2. Az ingatlanközvetítői tevékenység magában foglalja különösen a potenciális vevők, egyéb érdeklődők (a továbbiakban együttesen: érdeklődők) illetve vevői/kiadói megbízás esetén ingatlanok felkutatását, az ingatlan hirdetését, a szükséges tájékoztatások és felvilágosítások nyújtását mind a Megbízó, mind az érdeklődők számára, az ingatlan igény szerinti bemutatását, a szerződést megelőző tárgyalásokban való közreműködést, azok lebonyolítását.

2.3. A megbízás keretében Megbízott az ingatlan forgalmi értékének meghatározásában részt vehet. A Megbízóra a javasolt forgalmi érték nem kötelező, az ár meghatározásában attól eltérhet.

 1. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Megbízott a megbízás sikeres teljesítése érdekében jogosult az ingatlanra vonatkozó ajánlatot széles körben terjeszteni minden törvényes lehetőség útján, beleértve írott és elektronikus fórumokat. Jogosult továbbá az ingatlanon saját reklámtábláját elhelyezni, és az érdeklődőknek az ingatlant a Megbízóval egyeztetett időpontban bemutatni. A Megbízó igénye szerint a Megbízott átadás-átvételi nyilatkozatban rögzítve jogosult az ingatlan kulcsait a Megbízótól átvenni az ingatlan tetszőleges időpontban történő bemutatása érdekében.

3.2. Megbízott köteles a megbízást a Megbízó érdekeinek megfelelően, szakszerűen ellátni. Megbízott a rábízott feladat ellátása körében a Megbízót lehetőség szerint a lényeges kérdésekről tájékoztatja. Köteles a Megbízott az ingatlan vonatkozásában az érdeklődőket minden lényeges tényről és adatról tájékoztatni, elősegítve ezzel a valós vételi szándék kialakulását.

3.3. A Megbízó polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartozik a megbízási szerződésben megjelölt jogosulti jogcímének valódiságáért, képviseleti jogának teljességéért, valamint az általa az ingatlan vonatkozásában a megadott tulajdoni viszonyok, haszonélvezeti vagy egyéb igények, terhek, korlátozások fennállásáért és valódiságáért. Megbízó köteles továbbá a Megbízott rendelkezésére bocsátani az ingatlanközvetítői tevékenység szempontjából lényeges, az ingatlanra vonatkozó minden egyéb adatot és dokumentumot.

3.4. Megbízó tájékoztatási kötelezettsége kiterjed a megbízási szerződés fennállása alatt bekövetkező mindennemű változásokra is.

3.5. Amennyiben az ingatlan tulajdoni lap másolatában szereplő adatok nem egyeznek meg vagy nem összeegyeztethetőek a Megbízó által megadott adatokkal és tényekkel, és Megbízott erről a Megbízótól függetlenül, tehát nem az ő tájékoztatása révén szerez tudomást, úgy Megbízott a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, az egyedileg megkötött eseti ingatlanközvetítői szerződésben meghatározott kínálati ár 4,9%-ának megfelelő bánatpénz Megbízó általi megfizetése mellett.

3.6. A Megbízó által közölt adatok valódiságáért kizárólagosan a Megbízó felel. A Megbízó által közölt adatok és tények valótlanságából eredő mindennemű kár Megbízót terheli, beleértve az erre visszavezethető, Megbízottnak okozott károkat is. Megbízottat felelősség ezekért a károkért nem terhelheti.

3.7. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján Megbízót az egyedi eseti szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül gyakorolható elállási vagy felmondási jog illeti meg. Megbízó azonban ezen joga gyakorlása esetén köteles megfizetni a Megbízott addig felmerült ésszerű költségeit és az addig nyújtott szolgáltatással arányos díját. Ezzel a díjjal nem a közvetítési tevékenység, hanem a Megbízó részéről kifejtett üzletviteli tanácsadási, ingatlanszakmai, reklám és marketing, kifejezett készkiadási költségek – helyszíni bejárás, ingatlanfelmérés, árszakértés, értékbecslés, prospektus készítés, tulajdon jogi helyzetének tisztázása, iratok kikérése és annak díjai, jogi költségek, hirdetésszerkesztés, hirdetésfeladás, informatikai díjak, grafikai díjak, rendszer-regisztrációs díjak, honlap letöltések illetve megtekintés után fizetendő díj stb. – költsége/ellenértéke megtérítése történik. Ezen összegre felek fix összegű bánatpénzt határoznak meg, mely egyedi szerződésenként eltérhet az adott szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségek eltérő voltára, illetve az eltérő szolgáltatásokra tekintettel. A szerződés sikeres közvetítése – szerződés teljesülése – időpontjától a Megbízott elveszíti az elállási illetve szerződés-felmondási jogát.

 1. Sikeres közvetítés

4.1. Felek abban állapodnak meg, hogy sikeres és teljesített megbízásnak azt tekintik, ha a Megbízó által megjelölt ingatlanra a Megbízott által felkutatott érdeklődők, valamint a Megbízó/Eladó között, illetve vevői megbízás esetén a felkutatott ingatlanra előszerződés (ide értve a vételi ajánlat közlését is függetlenül annak elfogadásától), ennek hiányában végleges szerződés jön létre. Az ingatlanközvetítői megbízás sikeresnek és teljesítettnek minősül akkor is, ha az ingatlanra elővásárlási joggal rendelkező személy lép az érdeklődő helyébe. Ezekben az esetekben Megbízottat megilleti a szerződésben kikötött megbízási díj.

4.2. Felek a közvetítést sikeresnek tekintik, és erre tekintettel a Megbízott jogosult a megbízási díjra akkor is, ha a megbízás időtartama alatt Megbízott a Megbízó által megszabott feltételeknek megfelelő, az ingatlan vételárát megfizetni hajlandó vevőt talál, ám a Megbízó a vételi ajánlatot nem fogadja el, a vevővel szerződést nem köt, illetőleg attól elzárkózik.

4.3. Sikeresnek minősül az ingatlanközvetítés és a megbízási díj megilleti Megbízottat akkor is, ha a Megbízó az adott ingatlant elidegeníti a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, hozzátartozója, továbbá a saját vagy ezen személyek tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb szervezet, valamint az olyan gazdasági társaság, szervezet részére, amelynek ő vagy a fenti személyek vezető tisztségviselői vagy munkavállalói, majd ezt követő tizenkét hónapon belül az új tulajdonos olyan személynek adja el az ingatlant, akit a Megbízott kutatott fel.

4.4. A megbízás sikeres teljesítése szempontjából érdeklődőnek, közvetített illetőleg Megbízott által felkutatott személynek az minősül, aki az ingatlan adatait a Megbízott útján ismeri meg, vagy akinek az ingatlant a Megbízott megmutatja, illetőleg ennek a személynek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, hozzátartozója, továbbá ezen személyek tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb szervezet, valamint az olyan gazdasági társaság, szervezet, amelynek a fenti személyek vezető tisztségviselői vagy munkavállalói. Felek kifejezetten azt a vélelmet állítják fel, hogy – az ellenkezője bizonyításáig – minden további eljárási aktus, vagy cselekmény nélkül minden a egyedileg megkötött eseti ingatlanközvetítői szerződésben meghatározott kiemelt személyi körön kívüli személynek történő értékesítést sikeres közvetítésnek tekintenek függetlenül attól, hogy a vevő hol, kinél, miként jelentkezett illetve kinek az igénybevételével jött létre az ingatlanra vonatkozó jogügylet, mivel ezen vevő személyeket Megbízott által közvetített érdeklődőként veszik figyelembe, mely megbízási díjra jogosultságot is keletkeztet.Megbízó ugyanakkor jogosult annak bizonyítására, hogy az értékesítésre nem a Megbízott teljesítése eredményeként került sor, mely esetben Megbízott díjazásra nem jogosult. Felek ennek megfelelően rögzítik, hogy nem vitatott számukra, közvetítői díjazás csak a Megbízott teljesítése esetén jár, ugyanakkor erre vonatkozóan a bizonyítási kötelezettséget megfordítják és Megbízónak kell azt bizonyítania, hogy a bekövetkezett értékesítésre nem Megbízott tevékenysége eredményeként került sor. Megbízó tehát a saját hatáskörű értékesítése során ezen rendelkezésre és vélelemre tekintettel kell eljárjon.

 

 1. Megbízási díj

5.1. A megbízási díj pontos összegéről a Felek az ingatlanközvetítői szerződésben rendelkeznek. A megbízási díj a Megbízottat különösen a 4. pontban meghatározott esetkörökben illeti meg. A 4. pontban megjelölt bármely esemény bekövetkezte esetén a megbízási díj megfizetése, a megbízási díjra való megbízotti jogosultságot keletkeztető esemény napján válik esedékessé.

5.2. Megbízott a vevőtől átvett foglalóból – amit Megbízó nevében vesz át és kezel, vele Megbízó általa nála letett óvadékként rendelkezhet – jogosult megbízási igényét kielégíteni.

5.3. Amennyiben Megbízó a megbízási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy Megbízott jogosult a Megbízótól a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot érvényesíteni.

5.4. Mentesül a Megbízó a késedelmi kamat megfizetésének kötelezettsége alól, ha az érdeklődő vételi szándéknyilatkozatának írásbeli elfogadásakor nem, de az ennek alapján megkötésre kerülő előszerződés, illetőleg végleges szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg a megbízási díjat.

5.5. A Megbízott a megbízási díjat egyetemlegesen követelheti a Megbízótól és az esetleges egyéb tulajdonosoktól, függetlenül a társtulajdonosok által megtett és Megbízott által nem ismert külön nyilatkozatban foglalt megbízási díjfizetési kötelezettség-vállalástól.

5.6. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján Megbízott az alábbiakról tájékoztatja a Megbízót: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

 

 1. A szerződés megszűnése és módosítása

6.1. A szerződés megszűnik annak teljesítésével, a szerződésben megjelölt határozott időtartam lejártával, az ingatlannak nem a Megbízott útján való értékesítésével (amennyiben ez Felek szerződése értelmében szerződésszegésnek minősül, úgy szerződés szerint szabályozott következmények mellett), a szerződés felmondásával, vagy a Ptk.-ban szabályozott egyéb okból kifolyólag.

6.2. Megbízó a szerződés lejártát követően is tartozik Megbízottnak a megbízási díjat megfizetni, amennyiben a szerződésben megjelölt határidő eredménytelenül, az ingatlanra vonatkozó megfelelő szerződés megkötése vagy vételi ajánlat stb. megkötése nélkül telt el, azonban a szerződés lejárta után Megbízó az ingatlant olyan vevőnek adja el vagy adja ki, illetőleg vevői megbízás esetén a vevő olyan eladóval köt szerződést, akit a Megbízott által felkutatott, közvetített személynek kell tekinteni jelen ÁSZF 4. pontjának megfelelően.

6.3. Jelen ÁSZF módosítására a GLOBAL HUNGARY Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. a jövőre nézve egyoldalúan jogosult azzal, hogy a módosítás hatálya a már megkötött egyedi szerződésekre nem terjed ki. A már megkötött egyedi szerződésekre jelen ÁSZF módosítása csak abban az esetben vonatkozik, amennyiben a módosításhoz mindkét fél írásos nyilatkozatával hozzájárul.

6.4. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján Megbízott az alábbiakról tájékoztatja a Megbízót: az elállási vagy felmondási jog nem gyakorolható, ha „a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.”

 

6.5. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján Megbízott az alábbiakban tájékoztatja a Megbízót a kormányrendelet 2. számú mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozatmintáról:

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:[1]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[2]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[3]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

 

 1. Adatkezelés

7.1. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés teljesítése érdekében Megbízott a Megbízó személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a megbízási szerződés teljesítése, illetőleg ellenőrzése céljából sikeres közvetítés és elszámolás esetén a szerződés megszűnéséig, egyéb esetekben a szerződés megszűnésétől számított 8 évig, vagy esetleges, Megbízóval szembeni követelése elévüléséig kezelje.

 1. Pénzkezelés

8.1. A GLOBAL HUNGARY Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. a Megbízó érdekinek maradéktalan szem előtt tartása, és Megbízó tájékoztatása mellett jár el a szerződés teljesítése során. Ez a követelmény hatványozottan érvényesül akkor, amikor Megbízott Megbízó nevében és érdekében a közvetített személyektől vesz át valamilyen jogcímen pénzt, illetőleg amikor magától a Megbízótól vesz át különböző összegeket (pl. energetikai tanúsítvány díja, tulajdoni lap díja).

8.2. Megbízott a Megbízó nevében jogosult foglalót, vagy a vételi ajánlat biztosítékául szolgáló összeget, illetőleg elfogadott vételi ajánlat esetén részteljesítést a megbízás sikeres teljesítése érdekében átvenni. Megbízott köteles Megbízót értesíteni arról, ha a közvetítéssel kapcsolatban harmadik személytől pénzt vett át, megjelölve az összeg nagyságát, és az átadó személyét, illetőleg az átadás-átvétel idejét.

Megbízott jogosult az így átvett foglaló visszatartására, kezelésére, használatára, a Megbízási díj teljes összegének kifizetéséig – mint annak megfizetése biztosítéka – nála a Megbízó részéről letett óvadékként kezelésére. Amennyiben a Megbízási díjat, a bánatpénzt, vagy a kötbért annak esedékességétől számított 8 napon belül a Megbízó nem fizeti meg, Megbízott az óvadékból beszámítással kielégítheti a Megbízóval szembeni követelését. A megbízási díj, bánatpénz, kötbér megfizetését követően Megbízott az óvadékot a Megbízónak kiadja.

 

8.3. Megbízott a Megbízótól egyrészt a szerződés rendelkezései folytán őt megillető megbízási díjat jogosult átvenni, másrészről a szerződés megkötésekor a tulajdoni lap beszerzésének költségét, amennyiben annak költsége a Felek megállapodása értelmében nem Megbízottat terheli.

8.4. Amennyiben Felek úgy állapodnak meg, hogy Megbízottat a közvetítésre irányuló tevékenységért havonta, vagy a megbízás teljes időtartama alatt alapdíjazás illeti meg – a megbízás sikerességétől függetlenül – úgy Megbízott ezen a jogcímen is jogosult Megbízótól pénz átvételére.

8.5. Megbízott a Megbízó nevében vagy érdekében átvett pénzösszegről köteles nyilvántartást vezetni, azt megfelelő módon tárolni, illetőleg azzal elszámolni Megbízó felé. Megbízott a rábízott pénzért a mindenkori jogszabályoknak megfelelően felelősséggel tartozik.

8.6. Megbízott a rá bízott pénzből Megbízóval szemben fennálló esedékes és lejárt követelését jogosult kielégíteni.

8.7. A Megbízott által a Megbízó nevében és érdekében harmadik személytől átvehető összeg nagysága nem haladhatja meg a megbízási szerződésben kikötött megbízási díj összegének kétszeresét.

 

 1. Kommunikáció a Felek között, értesítés

9.1. Felek a közöttük megvalósuló kommunikációra elsősorban az írásbeliséget tekintik irányadónak. Ennek keretében a Felek egymással szembeni közléseiket, a másik félnek címzett tájékoztatásukat és értesítésüket írásban továbbítják.

9.2. Felek e körben írásbelinek tekintik azt a tájékoztatást, melyet postai úton, elektronikus úton, illetőleg fax útján továbbítanak egymásnak a Felek.

9.3. Felek a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeiket az ingatlanközvetítői megbízási szerződésükben jelölik meg. A megadott címre küldött levelet akkor is szabályosan kézbesítettnek és az adott félnek megküldöttnek kell tekinteni, ha azt az adott fél nem veszi át, vagy bármely neki felróható okból, beleértve a technikai problémát is, az nem kézbesíthető. Az adott fél felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amelyen a másik fél üzeneteit fogadni tudja illetve fogadni képes. Annak a Félnek a joga és kötelessége aki erre hivatkozik, annak bizonyítása, hogy az általa előzetesen megadott címre megküldött levél részére történ kézbesítésének elmaradására nem neki felróható okból került sor. Felek kifejezetten rendelkeznek arról, hogy az elektronikus kapcsolattartás (email) levelezést egy közöttük keletkezett esetleges jogvita során is, kifejezetten megfelelő hiteles írásbeli formának ismerik el.

9.4. Felek a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeikben történő változást haladéktalanul kötelesek a másik Fél tudomására hozni. Amennyiben ez a tájékoztatás elmarad, ez a tény annak a Félnek a terhére esik, aki az erre vonatkozó tájékoztatást nem adta meg időben.

9.5. Felek sürgős, halasztást nem tűrő esetekben a telefon útján történő kommunikációt tekintik irányadónak azzal, hogy a Fél felé közléssel élő Fél a tájékoztatást, értesítést – mintegy megerősítve a távbeszélő útján elhangzottakat – írásban is megküldi a másik Félnek.

9.6. Postai értesítés esetén – melynek módja az ajánlott, tértivevényes küldemény – az értesítés azon a napon tekintendő közöltnek, amely a feladóhoz visszaérkező tértivevényen a kézbesítés időpontjaként szerepel. Amennyiben a kézbesítés időpontja a tértivevény alapján nem állapítható meg egyértelműen, az értesítést közöltnek kell tekinteni a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezése napján. Amennyiben a tértivevény „nem kereste” vagy „a címzett ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, az értesítés a feladást követő ötödik napon tekintendő kézbesítettnek.

9.7. A faxüzenetként megküldött értesítés esetén a továbbítást vagy annak meghiúsulását igazoló, ún. visszaigazoláson jelzett napon válik kézbesítetté.

9.8. Elektronikus úton megküldött értesítés esetén a közlés kézbesítettnek tekintendő azon a napon, amikor feladó az elektronikus levélnek a címzetthez történő saját rendszeréből való kiküldéséről elektronikus visszaigazolást kap, ennek hiányában – amennyiben az adott levelezési szolgáltató ilyen funkciót nem biztosít – az elektronikus levél megküldését követő napon.

9.9. Amennyiben a címzett Fél a megküldött értesítés átvételét megtagadja, az értesítést közöltnek kell tekinteni annak megtagadása napján.

 1. Etikai szabályzat

 

10.1. Megbízott a megbízás ellátása során mindenkor tisztességgel és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, tiszteletben tartva mindazokat, akikkel feladata ellátása során kapcsolatba került.

10.2. Megbízó tevékenységét a mindenkori erkölcsi szabályoknak megfelelően gyakorolja, és tartózkodik minden olyan cselekedettől, amely sérti a saját, illetőleg az ingatlanközvetítői tevékenység jó hírnevét. Így különösen a telefonon, vagy emailen jelzett bemutatási időpont igénylésre 24 órán belül visszajelez és együttműködik az időpont megszervezésében, továbbá az értékesítési ár tekintetében a tárgyalások során tartózkodik az érdeklődővel való közvetlen egyeztetéstől.

10.3. Megbízott tevékenységét mindenkor a kölcsönös együttműködés szellemében folytatja oly módon, hogy tevékenysége maradéktalanul összhangban legyen valamennyi vonatkozó jogszabállyal.

10.4. Megbízott tevékenysége ellátása során tartózkodik bárminemű megkülönböztetéstől, különös tekintettel a vallásra, bőrszínre, nemre, szexuális beállítottságra, politikai hovatartozásra, korra, nemzetiségre vagy fogyatékosságra.

10.5. A GLOBAL HUNGARY Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. elzárkózik minden olyan tevékenységtől, mely alkalmas arra, hogy általános vagy egyedi versenyszabályokat sértsen, vagy amely ezen megsértését célozza.

10.6. Megbízott nem szerez meg vagy használ fel olyan üzleti titkot, melyhez csak tisztességtelen módon lehetne hozzáférni, valamint üzleti titkot nem hoz harmadik személy vagy a nyilvánosság tudomására.

10.7. Megbízott arra törekszik, hogy a Megbízó igényeit – az üzleti etika keretein belül – messzemenően teljesítse. Megbízottnak azonban kommunikációja során kerülnie kell a túlzásokat, illetőleg a megtévesztésre alkalmas kijelentéseket, ehelyett a megbízással kapcsolatos tények vonatkozásában mindig tárgyszerűen és objektíven kell fogalmaznia, hamis vagy megtévesztő tájékoztatást nem adhat sem a Megbízó, sem a közvetített felek vagy érdeklődők számára.

10.8. Megbízott ingatlanközvetítésre irányuló tevékenységet semmilyen esetben sem folytathat szabályos és érvényes megbízási szerződés nélkül.

10.9. Megbízott a megbízás megkötésénél köteles biztosítani a Megbízó teljes körű informálását, felhívva a figyelmét az esetleges kockázatokra is.

10.10. A Megbízott az ingatlanpiac más szereplőjével szemben korrekt, etikus, tisztességes üzleti magatartást köteles tanúsítani.

10.11. Megbízott nem ígérhet biztos eladást, vagy a közvetítés minden kétséget kizáró sikerességét, különösen abban az esetben, ha erre az ígéretre visszavezethetően kíván piaci előnyhöz jutni.

10.12.. Amennyiben Megbízó a Megbízott felé panaszt kíván tenni, azt írásban az alábbi elérhetőségek valamelyikére küldötten teheti meg: GLOBÁL HUNGARY Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/cím: 7634 Pécs, Bálicsi út 10. 3. ép. vagy e-mail: globalhungary@globalhungary.hu; képviseli Szilvási Harri Krisztián ügyvezető önállóan). A beérkező panaszokat Megbízott 15 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja, illetve a szükséges intézkedéseket megteszi.

10.13. Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy vita esetén a békéltető testület közreműködését veheti igénybe. Megbízott székhelye szerint illetékes békéltető testület és annak címe: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.) További információ: www.baranyabekeltetes.hu

10.14. Jelen etikai szabályok Megbízott honlapján www.globalhungary.hu mindenkor elérhetőek, róluk másolat készíthető.

 1. Egyéb rendelkezések

11.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, különösen a Ptk.-nak a megbízási szerződésekre, valamint a szerződések általános szabályaira vonatkozó rendelkezései, továbbá az ingatlanközvetítési tevékenységre vonatkozó szabályok az irányadók.

[1] Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

[2] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

[3] A megfelelő jelölendő